Regulamin uczestnika szkolenia w ODN w  Zielonej Górze

 1. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej ODN, proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu zainteresowany zostaje powiadomiony (drogą elektroniczną na adres e-mailowy) o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania drogą e-mailową informacji o udziale bądź rezygnacji. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy,  potwierdziła udział, ale nie przekazała późniejszej informacji o zmianie decyzji i o ewentualnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed jego rozpoczęciem, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w kursie.
 3. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
  1. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
  2. uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu kursu),
  3. możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu,
  4. możliwość rozpatrzenia przez wykładowcę, kierownika kursu lub dyrekcję ODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie,
  5. otrzymanie (na indywidualną prośbę) zaświadczenia o udziale w kursie kwalifikacyjnym,
  6. możliwość formułowania opinii o szkoleniu,
  7. uzyskanie zaświadczenia, w przypadku spełnienia wymagań szkolenia lub świadectwa jego ukończenia,
  8. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w 3 ratach.
 4. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do:
  1. złożenia w ODN wymaganych dokumentów (w przypadku kursu kwalifikacyjnego),
  2. uiszczenia opłaty kursowej przed rozpoczęciem szkolenia lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu szkolenia,
  3. w przypadku kursu kwalifikacyjnego, wniesienia pierwszej raty w wysokości 500 zł (opłata ta wchodzi w skład kosztów kursu), a pozostałej kwoty – w terminie podanym przez kierownika kursu,
  4. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych (potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności),
  5. wykonania dodatkowych zadań przewidzianych w planie szkolenia.
 5. W przypadku, gdy uczestnik formy doskonalenia (kursu kwalifikacyjnego) nie ureguluje należności za odbyte i zaliczone szkolenie w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego Regulaminu – może zostać obciążony opłatą za szkolenie w wysokości odpowiadającej aktualnym kosztom danego kursu.
 6. W każdym przypadku nieuwzględnionym w regulaminie decyzje podejmuje kierownik szkolenia – w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka.

Szczegółowych informacji na temat oferty można zasięgnąć w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu (68) 328-64-39, (68) 328-64-46 lub kierowników form.

Wpłaty za szkolenie należy dokonać na konto, wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko oraz numer kursu:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
BZ WBK S.A. Oddział w Zielonej Górze
nr 34 1090 1535 0000 0001 1520 7869

Inne ważne numery telefonów w ODN:
– recepcja – (68) 328-64-20
– sekretariat – (68) 328-64-21
– księgowość – (68) 328-64-50

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax